Drugi Ogólnorosyjski Zjazd Rad

Zwolenników Lenina oskarżano działanie wbrew woli mas. Było to kłamstwo. Bolszewicy mieli większość na Zjeździe i w Radach (na 650 delegatów na zjazd 390 było bolszewikami).
II Zjazd Rad przyjął pierwsze dekrety bolszewickie:
- "Dekret o natychmiastowym zawarciu pokoju, bez aneksji i kontrybucji". Komentując treść dekretu Lenin powiedział: "Proponując niezwłoczne zawieszenie broni zwracamy się do uświadomionych robotników tych krajów, które wiele zdziałały dla rozwoju ruchu proletariackiego.[...]Ruch robotniczy weźmie górę i utoruje drogę do pokoju i socjalizmu.
- "Dekret o ziemi"; zakładał m.in.: znieść obszarniczą własność bez wykupu, niszczenie konfiskowanego mienia jest przestępstwem, grunty szeregowych chłopów i kozaków nie podlegają konfiskacie.